KALF Computertechniek

serviio installatie

Ik kies voor de de 0.5.2 versie omdat versie 1.01 een andere benadering vereist, zeker m.b.t. de (specifieker) configuratie van het profiles.xml bestand in die versie.

Download Serviio 0.5.2
Download Serviio Gui 0.5.2.1b
Vragen of problemen b.v. bij Transcoding

Open een terminal vanuit het menu: Toepassingen --> Hulpmiddelen --> Terminalvenster

Creëer een serviio map:

mkdir /opt/serviio
Pak serviio-0.5.2.tar.gz uit vanuit de downloadmap en installeer deze in /opt/serviio met het commando:
tar -C /opt/serviio -zxvf serviio-0.5.2.tar.gz
Pak de web Gui uit vanuit de downloadmap en installeer deze in de www map:
tar -C /uw_www_map_/serviio -zxvf serviio-0.5.2.1b_gui.zip
Hernoem deze map:
mv /uw_www_map/serviio-0.5.2 /uw_www_map/serviio
Zorg dat op de server de volgende bestanden geinstalleerd zijn: s
sudo apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl php5-mcrypt
Configuratie: Pas de permissies aan van deze mappen
sudo chown -R uw_naam:uw_naam /opt/serviio
sudo chmod -R -644 /opt/serviio && sudo chmod -R 777 /uw_www_map/serviio
Maak een bestand aan in /etc en knip en plak onderstaande tekst
sudo nano /etc/default/serviio
De inhoud van dit bestand:
#########################################################
#- Daemon Script Configuration for Serviio Media Server
#- By Ian Laird
#- /etc/default/serviio
#########################################################
NAME="Serviio Media Server"
DAEMON="/opt/serviio/serviio/bin/serviio.sh"  ## Update this to point at serviio_root/bin/serviio.sh
SERVICE_ACCOUNT="gebruikersnaam"        ## change to an appropriate username, DON'T RUN UNDER ROOT!
Creeer het serviio opstartbestand:
sudo nano /etc/init.d/serviio
Met onderstaande inhoud:
#!/bin/bash
#
#########################################################
#- Daemon script for Serviio media server
#- By Ian Laird; converted for Debian by Jacob Lundbergand edited by Jopie
#- /etc/init.d/serviio
#########################################################
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     serviio
# Required-Start:  $local_fs $remote_fs $network $syslog
# Required-Stop:   $local_fs $remote_fs $network $syslog
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# X-Interactive:   true
# Short-Description: Start/stop serviio media server
# Description:    The Serviio media server makes your media available to
#          all kinds of networked devices.
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions
if [ -f /etc/default/rcS ]; then
    . /etc/default/rcS
fi

DAEMON_STOP=" -stop"
NAME="$(basename $0)"
PIDFILE="/var/run/serviiod.pid"
TIMEOUT=10
if [ -f /etc/default/serviio ]; then
    . /etc/default/serviio
fi
[ -x "$DAEMON" ] || exit 0

running() {
    if [ "x$1" == "x" ]; then
        echo 0
        return 1
    fi
    PS=$(ps h -p $(echo $1 | sed -r 's/[\t \n]+/ -p /') | wc -l)
    echo $PS
    if [ $PS -gt 0 ]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

start() {
    log_daemon_msg "Starting Serviio media server daemon" "$NAME"
    start-stop-daemon --start -q -b -p "$PIDFILE" -m -c "${SERVICE_ACCOUNT}" -x "${DAEMON}"
    log_end_msg $?
}
stop() {
    log_daemon_msg "Stopping Serviio media server daemon" "$NAME"
    if [ -r "$PIDFILE" ]; then
        PIDS=$(pstree -p $(<"$PIDFILE") | awk -F'[\(\)]' '/^[A-Za-z0-9]/ { print $2" "$4; }')
        if running "$PIDS" > /dev/null; then
            "${DAEMON}" "${DAEMON_STOP}"
            for PID in $PIDS; do
                if running $PID > /dev/null; then
                    kill -TERM $PID
                fi
            done
        fi
        COUNTDOWN=$TIMEOUT
        while let COUNTDOWN--; do
            if ! running "$PIDS" > /dev/null; then
                break
            fi
            if [ $COUNTDOWN -eq 0 ]; then
                for PID in $PIDS; do
                    if running $PID > /dev/null; then
                        kill -KILL $PID
                    fi
                done
            else
                echo -n .
                sleep 1
            fi
        done
    fi
    if running "$PIDS" > /dev/null; then
        log_end_msg 1
    else
        rm -f "$PIDFILE"
        log_end_msg $?
    fi
}
status() {
    echo -n "$NAME should be"
    if [ -r "$PIDFILE" ]; then
        echo -n " up with primary PID $(<"$PIDFILE")"
        PIDS=$(pstree -p $(<"$PIDFILE") | awk -F'[\(\)]' '/^[A-Za-z0-9]/ { print $2" "$4; }')
        RUNNING=$(running "$PIDS")
        if [[ $RUNNING && $RUNNING -gt 0 ]]; then
            echo -n " and $RUNNING processes are running."
        else
            echo -n " but it is not running."
        fi
    else
        echo -n " stopped."
    fi
    echo
}

case "${1:-}" in
    start)
        start
    ;;
    stop)
        stop
    ;;
    restart)
        stop
        start
    ;;
    status)
        status
    ;;
    *)
        log_success_msg "Usage: /etc/init.d/$NAME {start|stop|restart|status}"
        exit 1
    ;;
esac
exit 0
maak dit bestand vervolgens uitvoerbaar met:
sudo chmod 755 /etc/init.d/serviio
maak het opstartbestand kenbaar aan het systeem met:
sudo update-rc.d serviio defaults
Serviio zal na een reboot automatisch opstarten. Voor nu: start serviio handmatig in een terminal met:
sudo /etc/init.d/serviio start
Op een ḧeadless server: vul in /opt/serviio/bin/serviio.sh de regel:
JAVA_OPTS="-Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dderby.system.home=$SERVIIO_HOME/library -Dserviio.home=$SERVIIO_HOME"
aan met:
-Djava.awt.headless=true
De nieuwe regel wordt dus:
JAVA_OPTS="-Djava.net.preferIPv4Stack=true -Djava.awt.headless=true -Dderby.system.home=$SERVIIO_HOME/library -Dserviio.home=$SERVIIO_HOME"
Of start op met:
/opt/serviio/bin/serviio.sh -headless &
Wanneer de volgende foutmelding verschijnt: warning: escape sequence `\(' treated as plain `(' ,
type dan in een terminal:
sudo update-alternatives --config awk

en kies voor optie 2 = mawk (manual mode)

Configureer nu de te delen mediamappen
Open een browser en type in de adresbalk:

http://uw_server_ip/serviio

en als het goed is verschijnt de user-interface: In tegenstelling tot bv. PS3MediaServer zal Serviio vooraf alles indexeren zodat het even kan duren vooraleer alle bestanden op de renderer zichtbaar worden, maar als gevolg hiervan is de rendering uiteindelijk een stuk sneller.

Inclusief on the fly FLAC transcoding !

Klaar en have Fun!!

Drucken