Een harddisk kan maximaal VIER PRIMAIRE partities bevatten.
Bijv 1 x Windows boot + 1 x Windows + 1x Linux + 1 x Linux Swap = 4 partities.
Daarnaast prefereer ik altijd een aparte  /HOME partitie, wat het totaal op 5 zou brengen en da's dus onmogelijk.

Soms maak je een inschattingsfout / misrekening bij de initiele partitie opzet / indeling en kom je er later achter dat een extra partitie voor bv de installatie van nog een Linux distro, wel handig zou zijn geweest.

Teneinde de beperkingen te omzeilen, kan er een EXTENDED partitie aangemaakt worden,( welke meegeteld wordt bij het aantal primaire), waarin weer wel een oneindig aantal partities aangemaakt kan worden, en de indeling zou dan als volgt kunnen zijn:

  • 1 x Win boot + 1 x Win + 1 x Linux + 1 x Extended = VIER.  met in de laatstgenoemde bijv. nog een paar Linux en algemene data partities en tenslotte de swap/wisselpartitie.

In onderstaand voorbeeld is te zien dat de Windos partitie al met 97,61GB verkleind is, en het is nu zaak om /dev/sda3 naar de lege ruimte links ervan te verplaatsen, zo ook de extended partitie met daarin /home;. Allereerst wordt de swap verwijderd waarna de extended part. aangepast kan worden met +97,61GB.
Vervolgens kan de beschikbare gekomen ruimte indien gewenst gevuld worden met de broodnodige partities (op 4GB na) en tenslotte wordt de swap van 4GB weer geinstalleerd.

http://kalfcomputertechniek.nl/media/topics-pictures/Divers/gparted.jpg
______________________________________________________________
Met GPartEd kun je partities herschikken en aanpassen met dien verstande dat:

  • Men die vermaledijde ($%&#") Windows partities niet verplaatst (op straffe van onherstelbare onbruikbaarheid van dat besturingsysteem)

  • De kans levensgroot is dat Linux niet meer op zal starten wanneer de "root" / danwel de evt.  /boot) partitie verplaatst word.

Ter verduidelijking van de term "de root" van het systeem, zie hier

Maar " We're Talking Linux Here!!" en de remedie is de herinstallatie van de bootloader "Grub2", in 10 stappen.
(Deze werkwijze geldt niet voor Raid en LVM schijven/partities).

Het Stappenplan:

1) Boot vanaf een Live media, GParted Live, RescueCD, of een Linux Live usb distributie.
Open een terminal en voer onderstaande handelingen/commando's uit als ROOT gebruiker

2) Bepaal welke partitie als root is ingesteld ("/")

Bekijk de schijf in GParted en zoek de partitie welke de opstartsysteembestanden bevat.
Het bestandsysteem zal uit ext2, ext3, ext4, btrfs bestaan en aangeduid zijn als /boot óf als /

3) Creeer een aankoppelpunt (mountpoint). Type als root:

mkdir /tmp/mydir

4) Koppel de bewuste partitie aan deze map. Indien de map bijv. op "/dev/sda5"  staat, type dan:

mount /dev/sda5 /tmp/mydir

5) Bij een aparte /boot partitie , bv. op /dev/sda3, dient een tussenstap gemaakt te worden.
Koppel deze "/boot" partition dan aan "/tmp/mydir/boot" via:

mount /dev/sda3 /tmp/mydir/boot

6) Voorbereidingen om de root gebruikersomgeving te wijzigen:

mount --bind /dev /tmp/mydir/dev
mount --bind /proc /tmp/mydir/proc
mount --bind /sys /tmp/mydir/sys

7) Wijzig de root gebruikersomgeving ("chroot") via:

chroot /tmp/mydir

8) Herinstalleer GRUB 2 opn het boot device.("/" of "/boot") en let erop dat de device name wordt gebruikt en niet de partitiebenaming. Als bijv. de "/" partitie op "/dev/sda5" staat, dan is het device "/dev/sda".
Met Linux Mint, Debian, Ubuntu, en overige Debian afgeleiden, type het commando:

grub-install /dev/sda

Met CentOS, Fedora, openSUSE en (meeste) overige Linux distributies, type het commando:

grub2-install /dev/sda

9) Verlaat de "chroot omgeving" met :

exit

10) Reboot de computer.

Bron: GpartEd FAQ