Vervolg op het eerdere Bash / Cli topic:

Bepaal hoe je terminal zich gedraagt d.m.v het aanpassen van de diverse "bash" bestanden.

Een voorbeeld van een "~/.basrc" bestand:

#~/.bashrc
# Alias definitions: # You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
   . ~/.bash_aliases
fi
#
if [ -f ~/.dircolors ]; then
    . ~/.dircolors
fi
# Set the prompt
function setPrompt {
  local COLOR1="\[\033[1;36m\]"     #First color
  local COLOR2="\[\033[0;36m\]"     #Second color
  local NO_COLOR="\[\033[0m\]"      #Transparent - don't change

  case $TERM in
    xterm*)
      local TITLEBAR="\[\033]0;\h - \w\007\]"
      ;;
    *)
      local TITLEBAR=""
      ;;
  esac

  PS1="${TITLEBAR}${COLOR1}\w${COLOR2}:\\$ ${NO_COLOR}"
  PS2="${COLOR2}--${COLOR1}> ${NO_COLOR}"
}

setPrompt
unset setPrompt

Aangevuld met het "~/.dircolors " bestand om kleur aan de terminal te geven

LS_COLORS='rs=0:di=01;33:ln=01;36:hl=44;37:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.axa=00;36:*.oga=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:';
export LS_COLORS

Ean als klap op de vuurpijl een bestand waar afkortingen b.v. voor opdrachten gedefinieerd kunnen worden: ~/bash_aliases :

#voer een 'ls' uit na een 'cd'
cd() {
  if [ -n "$1" ]; then
    builtin cd "$@" && ls
  else
    builtin cd ~ && ls
  fi
}
#
# map en bestand lijsten
alias lw='clear;ls --color=auto -hF --group-directories-first'                # lijst in de breedte, mappen eerst
alias ll='clear;ls --color=auto -lhF --group-directories-first'                 # lijst met permissies
alias la='clear;ls --color=auto -lashF --group-directories-first'             # lijst met per
alias lr='clear;ls --color=auto -R --group-directories-first'                   # lijst met onderliggende mappen
alias grep='grep --color=auto'                                                           
alias tree1='tree -L 1 -a --dirsfirst'                                                  # boomstructuur
alias tree2='tree -L 2 -a --dirsfirst'                                                  # boomstructuur met onderliggende mappen
alias zipfile='file *.zip'
alias afile='file *'                                                                          # lijst van mappen en bestanden zonder specs
alias calc='dc'                                                                               # calculator
alias mail='clear;nail'
alias hardware='sudo lshw -html > ijzerwaren.html'                           # stuur hardware gegevens naar html bestand
alias week='date +"%d-%m-%Y %T "week" %V"'                              # datum en weeknummer
alias cal='cal && week'                                                                  # calender met datum en weeknummer
alias email='clear;/home/frank/email'
#
# apt-get alias
alias apt='sudo apt-get install'
alias autoremove='sudo apt-get autoremove'
alias aptfind='apt-cache search'
alias update='sudo apt-get update'
alias upgrade='sudo apt-get upgrade'
alias snano='sudo nano'
#
# clear Nautilus Thumbnails
alias clearth='find ~/.thumbnails -type f -atime +14 -exec rm {} \;'\'
#
#diversen
alias cls='clear'                                                                                # maak scherm leeg
alias ip='ifconfig'                                                                              #netwerkgegevens
alias rm='rm -i'                                                                               # verwijder bestand met ja/nee bevestiging
alias rmdir='rmdir -i'                                                                        # verwijder map met ja/nee bevestiging
alias cdd='cd ~/Downloads'
alias cdw='cd /media/www/html'
alias cdf='cd /media/fotos'
alias cdpub='cd /media/files/publiek'
alias sumount='sudo mount -a'
alias onderkast='/home/frank/Templates/onderkast.sh -i'
#ik prefereer Geany boven Gedit teksteditor
alias gedit='geany'
#
# Directory navigation aliases
alias .='cd ..'
alias ..='cd ../..'
alias ...='cd ../../..'
alias ....='cd ../../../..'

#
#maar ook emailadressen

alias frank='frank@waardanook.nl'

etc.